CSS投影

Html Css

 // 外投影

.shadow {

  -moz-box-shadow: 5px 5px 5px #ccc;

  -webkit-box-shadow: 5px 5px 5px #ccc;

  box-shadow: 5px 5px 5px #ccc;

}

 

// 内投影

.shadow {

   -moz-box-shadow:inset 0 0 10px #000000;

   -webkit-box-shadow:inset 0 0 10px #000000;

   box-shadow:inset 0 0 10px #000000;

}

相关内容推荐

JQ特效之:页面向上滚动时弹出模块

页面向上滚动弹出模块这个特效比较适合资源类网站,用户来到你的网站后一般动作就算向下翻页找,找着找着发现没找到,一般会回到顶部去找导航栏之类的,这个时候就会产生一个

返回
顶部